Przedszkole Miejskie nr 1 w Pionkach

 

Nawigacja

 • Ostatnie wydarzenia

  18 marca przedszkolaki miały przyjemność wysłuchać Wiosennego Koncertu muzyki poważnej w wykonaniu filharmoników lubelskich.Dzieci brały  udział w tworzeniu akompaniamentu przy pomocy instrumentów perkusyjnych do utworów miedzy innymi Vivaldiego, Bethovena , Chopina.Stanowiło to dla nich nie lada atrakcję.

  20 marca dzieciaki ruszyły korowodem uliczkami osiedla by pożegnać zimę i zaprosić wiosnę do Pionek.Przedszkolaki  odnalazły wiosnę w postaci kwitnąceych krokusów, pączków na drzewach, śpiewu ptaków, promyków słonecznych.Kukła Marzanny została spalona a wiosna przywołana piosenkami i radosnymi okrzykami.Tego dnia obserwowaliśmy również niezwykłę zjawisko- zaćmienie słońca.

  Migawki fotograficzne w albumie Picasa

 • Konkursy Recytatorskie

  Klara Jurek i Maja Uszko wzięły udział  w organizowanych przez MOK w Pionkach konkursach:Warszawskiej Syrence i Małym Konkursie Recytatorskim. Gratulujemy Mai udziału w konkursie,a Klarze otrzymania wyróżnienia.

 • Przedszkolaki w Gimnazjum nr 2

  Przedszkolaki z gr IV i V  w ostatni czwartek/12 marca/ bawiły się w gry ruchowe z elementami współzawodnictwa na dużej i małej sali gimnastycznej zaprzyjaźnionego z naszym przedszkolem gimnazjum nr 2.Zabawy pomagał nam zorganizować p.Jacek Jurkowski, który przeprowadził także próbę tańca zespołu ludowego korzystając z dużej sali gimnastycznej.Dzieci były zachwycone ogromem miejsca i zabawą.

  zapraszamy do obejrzenia migawek fotograficznych

 • Harmonogram rekrutacji

  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  W roku szkolnym 2015/2016 rodzice dzieci urodzonych w latach
  2010-2013 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

  Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.

   od dnia

  od godz.

  do dnia

  do godz.

  Etap rekrutacji/czynność rodzica

  3 marca

   

  9  marca

  w godzinach pracy przedszkola/szkoły

  Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  

  10 marca

   

  24 marca

  w godzinach pracy przedszkola/szkoły

  Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
  w przedszkolu/szkole.

  20 kwietnia

  13:00

   

   

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.

  20 kwietnia

  13:00

  24 kwietnia

  w godzinach pracy przedszkola/szkoły

  Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
  w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  27 kwietnia

  13:00

   

   

  Opublikowanie list dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych.

  Procedura odwoławcza

  od
  27 kwietnia

   

   

   

  Uruchomienie procedury odwoławczej.

   W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić
  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem.
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.

  Postępowanie uzupełniające do przedszkola/ oddziału przedszkolnego

  1 czerwca

   13:00

   

   

  Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

  1 czerwca

  13:00

  8 czerwca

  w godzinach pracy przedszkola/szkoły

  Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
  w przedszkolu/szkole.

  12 czerwca

  13:00

   

   

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.

  12 czerwca

  13:00

  16 czerwca

  w godzinach pracy przedszkola/szkoły

  Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
  w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  16 czerwca

  13:00

   

   

  Opublikowanie list dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych.

  od 16 czerwca

   

   

   

  Uruchomienie procedury odwoławczej.

  29 sierpnia

   

   

   

  Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

   

   

 • Dokumenty do pobrania

  Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania  potrzebne przy składaniu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziału żłobkowego;

   

  karta_do_zlobka2015.doc

  Wniosek-_przedszole_oddz2015.doc

  oswiadczenia_do_wniosku2015.doc

  oswiadczenie_o_wielodzietnosci2015.doc

   

 • Zasady przyjęcia dzieci do przedszkoli

  Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zasady ogólne

  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
  • dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2010-2012),

  zamieszkałe w Pionkach.

  • Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Pionkami mogą ubiegać się
   o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013 r. mogą ubiegać się
   o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
  • Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
   w harmonogramie.
  • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.

  Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2014/2015

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010-2012, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklarację
   o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
   w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko
   (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
  • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
  • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
  • Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
  • Rodzice/prawni opiekunowie:

  Ø  pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

  Ø  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole.

  • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) . 
  • Wypełniony wniosek:

  Ø  podpisują rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

  Ø  podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

  • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego w każdym przedszkolu/szkole wskazanej na liście preferencji.
  • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  Ø  żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

  Ø  zwrócić się do Burmistrza Miasta Pionki, o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach.

  • Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

  Ø  korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

  Ø  może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

  Ø  może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka,

  • O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
  • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
  • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.
  • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria zawarte w uchwale Nr IV/21/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2015r.
  • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

  ·         Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

  ·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  • Komisja rekrutacyjna:

  Ø  przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane
  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

  Ø  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  Ø  wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  Ø  wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

  Ø  na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
  ze względu na niepełnosprawność podlegają rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych
  w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych według powyżej wskazanych zasad.

 • Organizujemy konkurs plastyczny

  Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku w Puszczy Kozienickiej”

  Organizator: JEDYNECZKA Przedszkole nr 1 w Pionkach, ul.Żeromskiego 8, Tel.(48)385 23 23

   

  Odpowiedzialni za organizację: Mariola Krawiec,Barbara Mazurek,

                                          Genowefa Czerwiec

   Cel konkursu:

   - propagowanie piękna  Puszczy Kozienickiej

  - rozwijanie świadomości przynależności do Małej Ojczyzny

  - uwrażliwianie na piękno najbliższego otoczenia

  - rozwijanie wrażliwości estetycznej

   

  Regulamin konkursu:

  1.Konkurs skierowany jest do dzieci  uczęszczających do  dzieci z klas zerowych pionkowskich szkół i  dzieci z przedszkoli.

  2.Technika prac plastycznych dowolna, format A-4 lub A-3

  3.Każda praca powinna posiadać z tyłu metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, nazwę i dokładny adres placówki, telefon, imię i nazwisko nauczyciela

  5.Prace powinny być dostarczone do Przedszkola nr 1 w Pionkach do dnia 31 marca 2015.

  6.Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do 10 kwietnia 2015

  7.O terminie wręczania  nagród powiadomimy telefonicznie.

   

 • Spotkanie z Rodzicami

  W środę 04 marca 2015 o godzinie 15.30 dyrektor zaprasza na spotkanie Rodziców dzieci z Gr.I,III i V.Tematyką będzie przekazanie informacji dotyczących zdarzenia losowegow  naszym przedszkolu.Liczymy na Państwa obecność.

 • Przedszkolaki w redakcji pionki24

  W ostatni piątek przedszkolaki z gr.IV odwiedziły redakcję poralu pionki24.Wizyta była częścią realizacji zadań z programu "Cudze chwalicie , swego nie znacie" w ramach którego dzieci odkrywały ciekawe miejsca w Pionkach.Przedszkolaki zostały bardzo ciepło przyjęte przez pracowników redakcji.Dzieci sprawdziły czy fotel szefa redakcji jest wygodny, dowiedziały się skąd wzięła się nazwa portalu.Interesowało je także czy pracownicy lubią swoją pracę oraz co trzeba zrobić by zostać dziennikarzem i fotoreporterem oraz jakie cechy charateru pomagają  im w pracy.Wizyta zakończyła się wspólną , pamiątkową fotografią i słodkim poczęstunkiem.

  Bardzo dziękujemy redakcji pionki24 za umożliwienie wizyty i serdeczne przyjęcie

  Album zdjęciowy w zakładce Picasa

 • Rusza rekrutacja na r.szk.2015/2016

   

  RUSZA REKRUTACJA DO  PRZEDSZKOLA Nr 1 , 2 , 3 w Pionkach

  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

   

   

  Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w:

  ٠ Przedszkolu nr 1 ul. Żeromskiego 8,

  ٠ Przedszkolu Nr 2 LIPOWY ZAKĄTEK ul. Aleje Lipowe 24a

  ٠ Przedszkole Nr 3  ul. Targowa 9

     nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie :

  Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016.

  Deklarację można pobrać w poszczególnych placówkach.

  Wypełnioną deklarację należy  złożyć w  terminie od 03.03.2015r. do 09.03.2015r.

  Uwaga !!! - Niespełnienie tego warunku skutkuje objęciem dziecka procesem rekrutacji.  

  Rekrutacja nowych kandydatów do w/w  przedszkoli na rok 2015/2016 :

  w terminie od 10.03. do 24 .03.2015r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału żłobkowego ( Przedszkole Nr 1 i Nr 3 ) . Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice, prawni opiekunowie określają kolejność wybranych placówek od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 • Informacja dla rodziców

  Ogłoszenie dla rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w nowym roku szkolnym 2015/2016 w naszym przedszkolu

   

  Dyrektor Przedszkola Nr 1  w Pionkach  informuje, że od dnia 03.03.2015 r. do 09.03.2015r. rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny 2015/2016.

  Deklaracje przyjmowane są w godzinach od 7.00 do 15.00 do 09.03.2015 roku w sekretariacie.

  Brak deklaracji złożonej osobiście przez rodziców w wyznaczonym terminie w przedszkolu skutkuje koniecznością brania udziału w procesie dodatkowej rekrutacji do przedszkola.

 • UWAGA RODZICE !!!!

  Dyrektor JEDYNECZKI zapraszaRodziców dzieci z Gr II i IV na spotkanie , ktore odbędzie się 3 marca 2015 r/wtorek/ o godzinie 15.30.Tematem spotkania będzie przekazanie informacji w związku z zaistniałą w przedszkolu sytuacją losową.Liczymy na Państwa liczne  przybycie.

  Zapraszamy serdecznie i dziekujemy.

 • Uwaga!ważna wiadomość!

  Informujemy, że pomimo awarii zapewniamy opiekę i zajęcia dla wszystkich dzieci wg .dotychczasowego harmonogramu.Przedszkole  i żłobek czynne od godz 6.00 do 16.00.

 • Terminy wycieczek/czerwiec 2015

  Znany  jest juz termin wyjazdu na wycieczkę  grupy II i III.Przedszkolaki z tych rup odwiedzą Magiczne Ogrody k/Janowca w dn.11.06.2015/czwartek/.

  Grupy IV i V  12.czerwca 2015/piątek/ zwiedzą Centrum Nauki Kopernik  i  Manufakturę Lizaków  w Warszawie.

 • Wizyta w Bibliotece Miejskiej/19.02.2015

  Gr.V odwiedziła dziś Miejską Bibliotekę.Przedszkolaki poznały procedury korzystania ze zbiorów bibliotecznych zarówno tych w czytelni, jak i w wypożyczalni.Samodzielnie mogły sięgnąć po  interesujące je pozycje również pracownice biblioteki przygotowały dla przedszkolaków ciekawe książki.Mamy nadzieję, że wycieczka zaowocuje chęcią skorzystania przez nasze przedszkolaki z oferty biblioteki.

  Wydarzenie uwieczniono i umieszczono w Albumie Picasa.

 • Pyszne ciastka

  W ostatni piątek /13.02.2015/także Gr.III zajmowała się kulinariami.Przedszkolaki pod okiem p.Doroty poznały przepis na kruche ciasteczka.Wiele czynności wykonały same, co można obejrzeć na zdjęciach, między innymi pięknie ozdobiły swoje wypieki.Dzieci degustowały ciasteczka podczas podwieczorku.I ja jadlam....były pyszneeeee!!!Podejrzałam , że zachwycali się nimi częstowani Rodzice.

  Chyba nie zdradzę tajemnicy jeśli podam przepis(też podglądnięty)

  1 kg mąki, 1 szklanka cukru, 2 kostki margaryny, 5 jajek, 2 szklanki śmietany,proszek do pieczenia(na 1 kg mąki) cukier wanilinowy,do ozdoby: wiorki, pisaki, pestki, orzechy itp

  Mąkę przesiać z proszkiem i cukrem wanilinowym, zetrzeć na tarce tłuszcz, dodać ubite ze śmietaną i cukrem żółtka, zagnieść ciasto, dzielić na porcje , wałkować cienkie placki , wycinać formkami różne kształty, piec na złoto.Posypać ziarnami, orzechami, migdałami , wiórkami przed pieczeniem( przedtem posmarować ciastko białkiem) lub ozdabiać pisakami po upieczeniu.

  Cały proces wypiekania tych pyszności można obejrzeć w Albumie Picasa.

  Smacznego!

  E.G.

   

 • Z minionego tygodnia/02- 06.2015

  Zapraszamy do obejrzenia przedszkolaków z Gr .IV podczas zabaw na śniegu.Dzieci lepiły bałwana , rzucały śnieżkami i badały właściwości śniegu.

  Nasze najmłodsze przedszkolaki , czyli Gr I zajmowały się w tym tygodniu tematyką kuchni(urządzeń, produktów itp).Na jednym z zajęć przygotowywały samodzielnie kolorowe  kanapki z  róznych produktow i nakrywały do stołu.Dzieciaki spałaszowały  swoje dzieła ze smakiem co widać na załączonych zdjęciach.

 • Zimowi Goście

  W ubiegłą środę (28.01.2015) starsze przedszkolaki wybrały się z wizytą do siedziby Kozienickiego Parku Krajobrazowego.Czekała na nich p.Aleksandra Kołacz  z mnóstwem niespodzianek. Opowiedziała dzieciom o skrzydlatych gościach, którzy zimę spędzają w naszym kraju.Przedszkolaki poznały wygląd ptaków, ich głosy i zwyczaje  oraz ulubione pożywienie.Następnie dzieci wykonały piękne prace plastyczne przedstawiające ptaki w karmniku.Przygotowały także karmę dla ptaków z róznych ziaren i tłuszczu.Swoje wytwory przedszkolaki zabrały ze sobą.

  Fotogaleria w albumie Picasa

   

 • Niektóre feryjne wydarzenia

  Przez dwa dni( 22 i 23 stycznia) gościliśmy w przedszkolu naszą absolwentkę Zuzię Borek i jej mamę.Zuzia opowiadała dzieciom o  uczniowskim życiu i swoich pozaszkolnych zainteresowaniach.Przeprowadziła z przedszkolakami krótki kurs zumby.Pani Dagmara , która  na codzień zajmuje się nauczaniem języka niemieckiego uczyła dzieci powitań i przedstawiania się w tym właśnie języku.Przedszkolaki uczyły sie także niemieckiej piosenki ilustrowanej ruchem.Ponadto mama Zuzi czytała dzieciom bajki(oczywiście w języku niemieckim) poparte pięknymi obrazkami m.innymi o przygodach Kubusia Puchatka.Drugiego dnia połączyliśmy sie z pomocą Skypa z Seliną, rówieśniczką naszych wychowanków, mieszkająca w Niemczech.Dzieci witały się i przedstawiały po niemiecku.Zaprezentowały także( z wielką pomocą Zuzi) taniec z piosenką której nauczyły się poprzedniego dnia.Pani Dagmara bardzo pomagała w rozmowie tłumacząc pytania i odpowiedzi Seliny i naszych przedszkolaków.Dzieciom bardzo podobały się zajęcia, a naszym zamiarem było uczyć dzieci tolerancji,stawać się otwartym na kulturę i język innych ludzi.Bardzo dziękujemy Zuzi i pani Dagmarze za poświęcony nam czas.

  23 stycznia/czwartek/odwiedzili nas osadzeni z ZK Żytkowice, którzy w ramach programu resocjalizacyjnego  zechcieli podarować przedszkolakom karmnik dla ptaków.Wizyta zakończyła się wspólną fotografią.

  Dokumentacja fotograficzna wydarzeń w Albumie Picasa

 • Remanenty, remanenty

  Uzupełniamy albumy Picasa o następujące wydarzenia ostatnich kilku tygodni:

  1.Opowieści p.Słowik o ptakach - dziękujemy za udział w zajęciu w gr.III i  interesujące ukazanie tematu.

  2.Jak grupa IV sporządzała kartki świąteczne dla znajomych z Europy, oraz wystawa kartek które otrzymaliśmy

  3.Rodzice czytają przedszkolakom: migawki z gr.III, IV i V.Dziękujemy serdecznie  wszytskim czytającym mamom.

  4.Konkursowe bombki- wszystkie prace szczególnej urody więc utrwalialiśmy je dla wspomnieniowej uczty dla oczu.

  5.Rekolekcje przedświąteczne z Ojcem Gustawem - dzieci słuchały opowieści misjonarza z ogromnym zainteresowaniem.Przedświateczne odwiedziny rekolekcjonistów to juz rokroczna tradycja

strona: