Nawigacja

Roczny plan pracy na rok szk.2018/2019 Nasze podróże, małe i duże- Innowacja/r.szk.2017/2018(gr.IV i V) Roczny plan pracy na rok szk.2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy na rok szkolny 2015/2016 Program Koła Tanecznego Zabawy logiczno- matematyczne-Innowacja/r.szk.2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016 KODEKS PRZEDSZKOLAKA KONTRAKT WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ PIĘKNE BO NASZE-TANIEC, MUZYKA, FOLKLOR 2015/2016 Easy English- Innowacja/r.szk.2014/2015 Ciekawi Świata - Innowacja/r.szk.2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2012/2013 Roczny plan pracy na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy na rok szkolny 2014/2015

Plany, Programy, Innowacje, Projekty...

PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016

Program profilaktyczny

 

Program profilaktyczny Przedszkola Publicznego nr 1 w Pionkach na rok szkolny 2015/2016

Główne cele programu profilaktycznego:

1.Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków przedszkola.

2.Promocja zdrowego stylu życia.

3.Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli rodziców wychowanków.

CELE l ZADANIA

FORMY REALIZACJI

REALIZACJA

- Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie

- Zachęcanie do mówienia umiarkowanym głosem

- Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w domu i w przedszkolu

- nauczyciele, personel obsługi, rodzice

- Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza

- Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu

- nauczycielki wszystkich oddziałów

- nauczycielki, personel, rodzice

- Wdrażanie dzieci do ubierania się odpowiednio do temperatury

- Uczenie się ubierania odpowiednio do pogody (wykorzystanie zabaw dydaktycznych)

- pielęgniarka, personel przedszkola, rodzice

- nauczycielki

- Zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych posiłków w odpowiednich porach

- Wyrabianie nawyków korzystania z zabiegów higienicznych

- Systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji

- pielęgniarka

- Uświadamianie dzieciom konieczności niezbędnych wizyt u lekarza, stomatologa

- Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym, stałego kontrolowania jakości zębów - spotkanie z lekarzem - wycieczka do gabinetu stomatologicznego Uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła cennych witamin (poprzez spożywanie w przedszkolu, własnoręczne
przygotowywanie surówek i zajęcia gospodarcze w "Kąciku przyrody"

- Udział dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Wszystko o zdrowiu", "Biały ząbek"

- zaproszony lekarz

- pielęgniarka

- intendent, nauczycielki wszystkich oddziałów

- dyrektor

- wicedyrektor

- nauczycielki

- Wyrabianie nawyku mówienia umiarkowanym głosem - unikania hałasu

- Zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie

- Baczna obserwacja wszystkich wychowanków, poznanie warunków życia rodzinnego

 

- prowadzenie "Kart obserwacji" dla każdego dziecka

- Zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród wychowanków przedszkola

- Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i psychologiczno pedagogicznej

- nauczycielki

- dyrektor

- Zapobieganie atakom niszczycielstwa i umyślnego niszczenia sprzętów i zabawek w przedszkolu

- Zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w czasie zabaw dowolnych i podczas pobytu na placu zabaw

- cały personel

- nauczycielki wszystkich oddziałów

- Wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy

- Pouczające i częste rozmowy z dziećmi przejawiającymi agresywne formy zachowania oraz z ich ofiarami

- nauczycielki oddziałów III, IV, V

- Kształtowanie podstawowych wartości społecznych:

szacunek dla drugiego człowieka

szacunek dla życia i zdrowia

rodzina, ojczyzna

przyjaźń, koleżeństwo

- Częste rozmowy z rodzicami

- Zasięganie opinii specjalistów

- Prowadzenie zajęć w formie pogadanki, inscenizacje (pedagogika zabawy)

- Uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i naruszania godności

- Przestrzeganie przez personel i rodziców "Konwencji o prawach dziecka" - (ratyfikacja 21 września 1990 r.) - zorganizowanie zebrania ogólnego dla rodziców

- cały personel

- dyrektor

- wicedyrektor

- Kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej oraz wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi (z osobami dorosłymi i z rówieśnikami)

- Zapobieganie i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce i inne deficyty rozwojowe

- Dawanie przykładu osobistego przez nauczycieli i pozostały personel

- Zajęcia wyrównawcze

- Terapia logopedyczna

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- Spotkania ze specjalistami psychologiem, logopedą

- cały personel przedszkola

- nauczycielki

- logopeda

- wicedyrektor

- nauczycielki

- dyrektor

- Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym, praca z dzieckiem zdolnym

- Pomoc dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze

- Rozmowy z rodzicami

- Prowadzenie zajęć indywidualnych rano i w trzeciej części dnia

- Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- nauczycielki

- wicedyrektor

- dyrektor

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 1 w Pionkach
    ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
  • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć