Nawigacja

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej:
RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz oprzysługujących prawach z tym związanych:

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Pionkach reprezentowane przez Dyrektora.

Adres:26-670 Pionki, ul.Żeromskiego 8

telefon:694 623 445

e-mail: przedszkole-1@pionki.pl

imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych: Marta Stachowicz

.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowez dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
Realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do
tego uprawnionych takich jak:
organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i
przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres
jednego roku.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych
- korzystając z tego prawa istniejemożliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
prawo ich sprostowania,korzystając z tego prawa można zgłosić do nas
konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych
wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
prawo do ograniczenia przetwarzania -korzystając z tego prawa można
złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania
prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku
możemy dane jedynie przechowywać
prawo do usunięcia -korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o
usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego
usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe
przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych
obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
prawo wniesienia sprzeciwu-korzystając z tego prawa można w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes
lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej
sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych
osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż
istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które
według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa
7.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
8.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 

 

dostępu do treści swoich danych
- korzystając z tego prawa istnieje
możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są
przetwarzane,
prawo ich sprostowania
-
korzystając z tego pr iwidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku
możemy dane jedynie przechowywać
prawo do usunięcia -
korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o
usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego
usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe
przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych
obowiązków-
korzystając z tego prawa można w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes
lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej
sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych
osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż
istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które
według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa
7.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
8.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 1 w Pionkach
    ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
  • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć