Nawigacja

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W Przedszkolu  Nr 1 w Pionkach wyznaczony został

 Inspektor Ochrony Danych:

 

kontakt email: janeczek.marek@wp.pl

tel. 601 298 621

 

                                       

                                    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 4.05.2016 r. L 119, s.1 z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Administratorem Państwa danych jest Przedszkole Nr 1 w Pionkach, z siedzibą: ul. Żeromskiego 8,  26-670 Pionki, e-mail: przedszkole-1@pionki.pl, telefon: 694 632 445, reprezentowane przez Dyrektora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  za pośrednictwem adresu email: iodopionki@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.

Państwa dane osobowe  i dane dziecka przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie  następujących przepisów:

-  w celu realizacji zadań opiekuńczych, dydaktycznych, i wychowawczych, w tym realizowania programów edukacyjnych,  jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w szczególności: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327), ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe ( t.j Dz.U. 2019 poz. 1148 ),

- w celu udzielenia pomocy w razie wypadku lub innego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu dziecka (art.6 ust. 1 lit. d RODO),

 - w celu działań promocyjnych przedszkola, prowadzenia strony WWW, na społecznościowym serwisie Facebook, na portalach społecznościowych, publikowanie na tablicach wewnętrznych placówki, realizacji sesji fotograficznych oraz wizyjnych w placówce przez podmioty zewnętrzne zgodnie z zawartymi umowami usług  przez placówkę na potrzeby zajęć grupowych i indywidualnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa i należytej opieki w przypadku dzieci z chorobami lub niepełnosprawnościami, realizacji obserwacji  psychologicznej dziecka oraz tworzenie profilu osobowego dziecka na potrzeby wywiadu  psychologiczno - pedagogicznego (art.9 ust 2 lit. a,b,c,g RODO),

- w ramach obsługi procesu wnoszenia opłat za usługi dydaktyczno-wychowawcze dziecka oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (art.6 ust 1 lit. a RODO),

- dane dotyczące stanu zdrowia dziecka, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art.9 ust.2 lit. c RODO,

- w celu wnoszenia opłat za usługi dydaktyczno – wychowawcze dziecka oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- obsługa procesu informacyjno- sprawozdawczego związanego z komunikacją z Radą Rodziców lub przedstawicielami opiekunów prawnych dziecka (art. 6 ust 1 lit. a RODO),

- obsługa procesu rekrutacyjnego dziecka, w tym czynność zgłoszenia dziecka do placówki, informacja o rejonizacji) art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- na potrzeby sprawozdawczości i ewidencji z wykorzystaniem centralnego Systemu Informacji Oświatowej (art. 6 ust. lit. c RODO).

Dostęp do wskazanych w Klauzuli  informacyjnej danych  osobowych będą mieli wyłącznie: dyrektor przedszkola, kadra pedagogiczna przedszkola inni upoważnieni przez  administratora pracownicy, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie np. dostawcy oprogramowania informatycznego -  zgodnie z zawartą umową powierzenia danych, organ prowadzący przedszkola, Wydział Usług Wspólnych i Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Pionkach, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w zakresie niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( w tym Ministerstwo edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, w przypadku wystąpienia incydentu naruszającego bezpieczeństwo osób mienia w obrębie przedszkola – Policja.

Dane osobowe niezbędne w celu rekrutacji będą przetwarzane do końca procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż rok, pozostałe dane osobowe będą przetwarzane  przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu, a ich przechowywanie Administrator będzie realizował przez okres niezbędny do realizacji obowiązków archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz.164).  

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Podanie  przez Państwa danych osobowych,  zarówno swoich jak i dziecka jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpoczęcia i kontynuacji zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych  - jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów wymienionych w Klauzuli informacyjnej.

 

możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są
przetwarzane,
prawo ich sprostowania
-
korzystając z tego pr iwidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku
możemy dane jedynie przechowywać
prawo do usunięcia -
korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o
usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego
usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe
przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych
obowiązków-
korzystając z tego prawa można w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes
lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej
sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych
osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż
istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które
według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa
7.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
8.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 1 w Pionkach
    ul.Żeromskiego 8, 26-670 Pionki
  • tel.komórkowy:694 623 445

Galeria zdjęć